ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności ze Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Biuro Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Olsztyn, 2019.07.05

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny Księgowy
Biuro Związku Gmin Warmińsko  - Mazurskich
 
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Wymiar czasu pracy : 1/3 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
 
tel./fax  89 527 60 75
Budynek posiada windę i inne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy
 
III. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a) wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego księgowego;
5) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań.
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
b) Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 2. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 3. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych np.: „BESTIA”;
 4. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku główny księgowy:
Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Do zadań Głównego Księgowego należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
1. prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki,
2. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4. opracowywanie projektu budżetu Związku i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy.
5. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej Związku, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań do GUS, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
6. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Przewodniczącego Zarządu o sytuacji finansowej Związku,
7. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Związku oraz w zakresie ustalonym w przepisach odrębnych,
8. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem Związku (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, inwentaryzacja itp.),
9. uczestnictwo w Zgromadzeniach Związku i posiedzeniach Zarządu ZGWM
10. prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej Związku.
11. nadzór i kontrola realizacji budżetu Związku,
12. kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu Związku,
13. analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty,
14. akceptowanie rachunków do wypłaty,
15. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
16. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
17. księgowanie dochodów budżetu Związku i sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w tym zakresie,
18. współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
19. nadzorowanie właściwego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
20. zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Zgromadzenia ZGWM oraz uchwałach Zarządu ZGWM.
21. nadzorowanie spraw związanej z obsługą kasową.
22. Obsługa płacowa biura.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na w/w stanowisku;
 2. Życiorys zawodowy;
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Referencje, opinie;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku;
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzania procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)
 VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
a) Termin:
19 lipca 2019 r., do godz. 15.00
b) Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego drogą pocztową na adres:
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
 lub osobiście w biurze Związku, pokój nr 337 (budynek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego) do 19 lipca 2019 r. do godz.15:00.
VII. Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich – Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.zgwm.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 09:57:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 09:57:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08 09:57:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo, przed nami kolejna edycja plenerowej imprezy
15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego
 
Serdecznie zapraszamy w dniu 13 lipca w godz. 10:00 – 17:00 na Plac Jana Pawła II w Mrągowie.
Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i regionalnej, muzyki, kulturowo związanych z regionem warmińsko – mazurskim, pomoc regionalnym twórcom ludowym w dotarciu do potencjalnych odbiorców, pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu wśród mieszkańców i turystów.
Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki,
dział OIK, tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail - 
REGULAMIN
15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.
Organizatorami Przeglądu są:
Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki.
Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest:
Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail - 
I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:
imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.
Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.
Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury i Turystyki, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,
korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres:
Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 6 lipca 2018 r.
II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego
Z akredytacji zwolnione są placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz uczestnicy Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur”
UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 5 lipca 2019 r. na następujący numer konta bankowego:
BS w Mikołajkach O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001
W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".
Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.
Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 5 lipca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.
III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00
Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.
Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.
Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.
Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.
IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.
V Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)
 
Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
15. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.
Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.
Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.
Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 13 lipca
na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo
 Ocena i nagrody:
oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-01 13:32:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-01 13:35:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 13:35:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koncerty kameralne "Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur"

Akapit nr 1 - brak tytułu

              W związku z entuzjastycznym przyjęciem koncertów, zarówno przez mieszkańców regionu, jak i turystów oraz licznymi prośbami lokalnych władz o kolejne koncerty, Związek Gmin już po raz piąty, zwrócił się z wnioskiem do Marszałka o przyznanie dotacji na organizację koncertów na terenie gmin członkowskich.
 
             Marszałek Województwa  przyznał Związkowi Gmin dotację celową w wysokości 70 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w zakresie kultury: „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur – koncerty kameralne”.
             
             W ramach dotacji odbędą się 22  koncerty muzyki kameralnej w zabytkowych obiektach Warmii i Mazur. Koncerty planowane są na terenie następujących Gmin Członkowskich Związku: Barcian, Bartoszyc (gmina), Braniewa (miasto), Budr, Działdowa (miasto), Gietrzwałdu, Iławy (gmina), Iłowa - Osady, Jezioran, Kowal Oleckich, Morąga, Nowego Miasta Lubawskiego (gmina), Olsztyna, Olsztynka, Pasymia, Piecek, Płoskini, Płośnicy, rozogi, Świętajna (pow. szczycieński), Węgorzewa, Wielbarka.
 
           Koncerty honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 12:12:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 12:16:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 12:16:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »