ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Biuro Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Wymiar czasu pracy : 1/3 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
 
tel./fax  89 527 60 75
Budynek posiada windę i inne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy
 
III. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a) wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego księgowego;
5) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań.
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
b) Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 2. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 3. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych np.: „BESTIA”;
 4. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku główny księgowy:
Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Do zadań Głównego Księgowego należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
1. prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki,
2. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4. opracowywanie projektu budżetu Związku i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy.
5. opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej Związku, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań do GUS, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
6. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Przewodniczącego Zarządu o sytuacji finansowej Związku,
7. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Związku oraz w zakresie ustalonym w przepisach odrębnych,
8. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem Związku (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, inwentaryzacja itp.),
9. uczestnictwo w Zgromadzeniach Związku i posiedzeniach Zarządu ZGWM
10. prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej Związku.
11. nadzór i kontrola realizacji budżetu Związku,
12. kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu Związku,
13. analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty,
14. akceptowanie rachunków do wypłaty,
15. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
16. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
17. księgowanie dochodów budżetu Związku i sporządzanie sprawozdawczości jednostkowej w tym zakresie,
18. współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
19. nadzorowanie właściwego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
20. zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Zgromadzenia ZGWM oraz uchwałach Zarządu ZGWM.
21. nadzorowanie spraw związanej z obsługą kasową.
22. Obsługa płacowa biura.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na w/w stanowisku;
 2. Życiorys zawodowy;
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu;
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Referencje, opinie;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku;
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA), bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzania procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)
 VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
a) Termin:
19 lipca 2019 r., do godz. 15.00
b) Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego drogą pocztową na adres:
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn
 lub osobiście w biurze Związku, pokój nr 337 (budynek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego) do 19 lipca 2019 r. do godz.15:00.
VII. Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich – Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.zgwm.pl
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 09:24:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 09:24:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-08 09:24:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »