ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr 14/23/2022 Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Uchwała nr 14/23/2022 Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

Uchwała Nr  14 / 23 / 2022
                                 Zarządu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
 z dnia 2 lutego 2022 roku
 
 
w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz.U.2021 poz. 1372) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się Regulamin organizacyjny Biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały, będący jej integralną częścią.
§ 2
Tracą moc uchwały Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich: Nr 5/5/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Nr 24/28/2013 z dnia 15 października 2013 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu ZGWM
Wojciech Giecko
 
REGULAMIN
organizacyjny  Biura Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
 
Spis treści:
Rozdział I – Postanowienia wstępne.
Rozdział II – Struktura organizacyjna biura
Rozdział III – Zasady funkcjonowania biura
Rozdział IV– Zasady i tryb opracowania i wydawania aktów prawnych, materiałów dla Zarządu i Zgromadzenia.
Rozdział V – Obieg korespondencji.
Rozdział VI – Zasady podpisywania pism i decyzji.
Rozdział VII – Postanowienia końcowe.
 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1.
Regulamin Organizacyjny Biura Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich, zwany dalej „regulaminem” określa zadania i organizację Biura.
 
§ 2
Siedziba Biura znajduje się w Olsztynie Al. M.J. Piłsudskiego 7/9
 
§ 3
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)  Związku – rozumie się przez to Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich,
2) Przewodniczącym Zarządu – rozumie się przez to Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
3) Przewodniczącym Zgromadzenia - rozumie się przez to Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
4) Zgromadzeniu – rozumie się przez to Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
5)  Biurze - rozumie się przez to Biuro Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
6)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
 
§ 4
Biuro działa w szczególności na podstawie:
1) ustaw: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych,
2) Statutu Związku,
3) niniejszego regulaminu.
§ 5
1. Biuro sprawuje obsługę Związku i jego organów.
2. Do zadań Biura należy w szczególności:
- obsługa Zgromadzenia Związku,
- obsługa Zarządu Związku,
- obsługa Komisji Związku
- prowadzenie finansów Związku,
- prowadzenie innych prac zleconych przez Przewodniczącego Zarządu.
 
II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIURA
 
§ 6
W skład struktury organizacyjnej Biura wchodzą stanowiska:
 1. dyrektor Biura,
 2. główny księgowy,
 3. główny specjalista – 2 etaty,
 4. pomoc administracyjna – zatrudniana w zależności od potrzeb.
§ 7
Szczegółowy podział zadań i czynności dla poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy obowiązków.
 
III. ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA
 
§ 8
1.  Biuro Związku czynne jest od poniedziałku do piątku.
2. Czas pracy pracowników Biura nie przekracza 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, obejmującym okres od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zarządu może indywidualnie ustalić inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy.
4. Przyjmuje się okres rozliczeniowy nieprzekraczający 4 miesięcy.   
5. Do stosunku pracy zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu pracy.
6. Wynagrodzenie za pracę płatne jest z dołu, raz w miesiącu, każdego 28 dnia miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
7. Potwierdzenie przybycia i obecności w pracy odnotowuje się podpisem w liście obecności.
8. Nieobecność w pracy w godzinach służbowych odnotowuje się w Ewidencji wyjść w godzinach służbowych.
9. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania nieobecności. Pracownik musi przekazać taką informację nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
§ 9
Do zadań Biura Związku należy zapewnienie obsługi wykonywanych zadań Związku, a w szczególności :
1)  przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i materiałów pod obrady Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku oraz dla potrzeb Przewodniczącego Zarządu Związku,
2) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Zgromadzenia Związku i Zarządu Związku oraz innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Zgromadzenia Związku, posiedzeń Zarządu Związku i Komisji Zgromadzenia.
§ 10
Do obowiązków pracowników Biura należy w szczególności:
1)  wykonywanie zadań należących do ich stanowiska na podstawie zakresów czynności,
2)  znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie powierzonych zadań oraz bieżące samokształcenie,
3)  właściwe rozplanowanie i organizowanie pracy własnej,
4)  dbałość o ład, porządek i ochronę powierzonego mienia Związku,
5)  dbałość o dobre stosunki międzyludzkie w miejscu pracy,
6)  przestrzeganie przepisów ppoż., bhp oraz instrukcji kancelaryjnej,
7)  sumienne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonego.
8)  kompetentna i uprzejma obsługa interesantów.
§ 11
 1. Pracownik odpowiada za merytoryczne i formalne przygotowanie dokumentów.
2. W uzasadnionych przypadkach przełożony wydaje zgodę pracownikowi na pracę poza godzinami urzędowania. Fakt i czas przebywania w Biurze poza godzinami pracy odnotowany powinien być w rejestrze.
3. Po skończonej pracy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów, pieczęci oraz innego powierzonego sprzętu w sposób uniemożliwiający dostępu do nich osobom postronnym.
4. Pracownik obowiązany jest przestrzegać Polityki Ochrony Danych w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.  
§ 12
 1. Pracą Biura kieruje Dyrektor zapewniając funkcjonowanie i ciągłość pracy. Nadzoruje prace Biura Związku oraz jego organizację.
 2. W sprawach pracowniczych, Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
2. Dyrektor Biura wykonując zadania działa w imieniu Zarządu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do zwykłego zarządu.
 
IV. ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH, MATERIAŁÓW DLA ZARZĄDU I ZGROMADZENIA
 
§ 13
 1. Pracownik Biura opracowujący materiały, w tym projekty uchwał każdorazowo ma obowiązek:
 1. uzasadnić projekt uchwały, o ile uzasadnienie nie wynika z innego opracowania załączonego do projektu,
 2. projekty uchwał przedłożyć dyrektorowi, który po sprawdzeniu pod względem merytorycznym, przedkłada je Przewodniczącemu Zarządu lub Przewodniczącemu Zgromadzenia,
 3. czuwać nad wykonaniem uchwały oraz informować Przewodniczącego Zarządu o przebiegu realizacji uchwały.
 1. Jeżeli uchwała może spowodować zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe, w opracowaniu jej projektu bierze udział główny księgowy
§ 14
1. Pracownik Biura odpowiada za terminowe przedkładanie uchwał Zgromadzenia i Zarządu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej tj. w ciągu 7 dni od daty podjęcia.
2.  Główny Księgowy odpowiada za terminowe przekazywanie uchwał budżetowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
V. OBIEG KORESPONDENCJI
§ 15
1. W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną.
2. Korespondencja wpływająca do Biura Związku jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:
a) ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,
b) wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem.
3. Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata , bez określenia stanowiska, kierowana jest do adresata.
4. Przesyłki wartościowe przekazywane są właściwemu adresatowi za pokwitowaniem.
 
§ 16
1. Każda wpływająca do Biura faktura jest datowana i rejestrowana w rejestrze faktur, znajdującym się w Biurze Związku.
2. Po zarejestrowaniu faktury w trybie określonym w ust. 1 faktura przekazywana jest właściwemu pracownikowi w celu opisania jej pod względem merytorycznym.
3. Opisaną fakturę przekazuje się do Głównego Księgowego.
4.  Po kontroli formalno – rachunkowej fakturę przedkłada się Dyrektorowi celem zatwierdzenia wydatku.
 
VI. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI
 
§ 17
1. Organizację prac kancelaryjnych w Biurze określa:
1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt ora instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
2)  zarządzenie nr 1/2011 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Biurze Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich,
 
§ 18
Wyłącznie do podpisu Przewodniczącego Zarządu zastrzeżone są:
1) wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych,
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i prokuratora,
3) decyzje w sprawach pracowniczych,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski,
5) pisma i decyzje w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Przewodniczącego do jego podpisu.
6) pisma kierowane do sądu chyba, że zostanie do tego upoważniona inna osoba.
 
§ 19
Korespondencję kierowaną do :
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,
b) Prezesa i Wiceprezesa Rady Ministrów,
c)  ministrów oraz kierowników urzędów państwowych i samorządowych.
d) przedstawicielstw dyplomatycznych
podpisuje: Przewodniczący Zgromadzenia, Przewodniczący Zarządu w zakresie swojej właściwości lub Dyrektor Biura w zakresie spraw wynikających z bieżącej działalności lub udzielonego pełnomocnictwa.
§ 20
Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Związku.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie, w jakim został zatwierdzony.
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Młodziejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-11 12:03:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-11 12:03:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 12:04:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »